เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป

ติดต่อ - สอบถาม
 


  ชื่อ + ว่าที่ร้อยตรี นที  มูลสมบัติ
  ตำแหน่ง +  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ + admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นางภัทริกา  ต่างใจเย็น
  ตำแหน่ง +  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นางปัญจมาพร  คงสมมาตร
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นางเกษรา  สงคราม
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นายอัคราธร  ศรีสิงห์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  0-4388-9014,199
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th