เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกองอำนวยการ รักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดยกองอำนวยการ รักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้งาน บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน และพนักงานเทศบาล