เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 


การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตวันที่ 14 มกราคม 2563


วันที่ 14 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลห้วยเม็ก นำโดยว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก นางภัทริกา  ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาล ร่วมกับพนักงานพนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์