ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อ ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
6 Q&A
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
13 E-Service
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อย 10.0 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
30 การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31 รายงายผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุุจริต
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม