เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

     สภาพเศรษฐกิจ

    - สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป

ภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลห้วยเม็ก  เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม  กล่าวคือรายได้ประชากรมาจากภาคเกษตรเป็นส่วนมาก  ในรอบหนึ่งปีจะมีรายได้เข้ามา ๑ ครั้ง จากนั้นประชากรก็จะมีการอพยพแรงงานไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบางส่วน  สืบเนื่องจากไม่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก  แต่จะมีอยู่บ้างก็เป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนเท่านั้น

 - การประกอบอาชีพ

 

หมู่ที่

 

หมู่บ้าน

อาชีพหลัก

(ครัวเรือน)

อาชีพลำดับ ๒

(ครัวเรือน)

อาชีพลำดับ 

(ครัวเรือน)

อาชีพหลัก

ครัวเรือน

อาชีพ

ครัวเรือน

อาชีพ

ครัวเรือน

บ้านห้วยเม็ก

ทำนา

๑๒๑

รับจ้าง

๓๙

ค้าขาย

บ้านพานสุวรรณ

ทำนา

๗๖

รับจ้าง

๕๐

ค้าขาย

บ้านหน่อคำ

ทำนา

๑๘๕

รับจ้าง

๑๐๙

รับราชการ

๗๐

บ้านพิทักษ์พัฒนา

รับจ้าง

๒๓๘

ทำนา

๓๘

รับราชการ

๓๑

บ้านพนมทอง

ทำนา

๕๙

รับจ้าง

๕๕

ค้าขาย

๑๐

บ้านจันทร์ส่องหล้า

รับจ้าง

๗๓

ทำนา

๖๔

ทำไร่

๒๐

๑๑

บ้านห้วยเม็ก

ทำนา

๔๑

รับจ้าง

๓๙

รับราชการ

๑๓

บ้านห้วยเม็ก

ทำนา

๑๐๔

ทำไร่

๑๗

ค้าขาย

๑๔

บ้านรุ่งอรุณ

ทำนา

๕๙

รับจ้าง

๕๔

ค้าขาย

๑๘

๑๕

บ้านธาตุ

รับราชการ

๘๙

รับจ้าง

๗๑

ค้าขาย

๓๙