เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + ว่าที่ร้อยตรี นที  มูลสมบัติ
  ตำแหน่ง +  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  โทรศัพท์ +  061-0199116
  อีเมล์ + admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นายปรมะ สิทธิจินดา
  ตำแหน่ง +  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  โทรศัพท์ + 095 609 8455
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นายนพดล  สาระฆัง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  093-7362288
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นางปัญจมาพร  คงสมมาตร
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 089-8439000
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นายปรมะ สิทธิจินดา
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  095 609 8455
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th


  ชื่อ + นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 081-2634454
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th
  ชื่อ + นายปรมะ สิทธิจินดา
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 095 609 8455
  อีเมล์ +  admin@tbhuaimek.go.th