เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  ว่าที่ร้อยตรี นที  มูลสมบัติ
 
  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
061-0199116
 
 
 
  นายปรมะ สิทธิจินดา
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
083-3288823
 
 
นายนพดล  สาระฆัง

นางปัญจมาพร  คงสมมาตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกองคลัง
093-7362288
089-8439000


นายรุ่งโรจน์ เครือสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

088-3037977

นางสาวญานิศา ช่างทองคำ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
087-8667024นายนพดล สาระฆัง
นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช นายปรมะ สิทธิจินดา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
093-7362288 081-2634454 0430840055