เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  ว่าที่ร้อยตรี นที  มูลสมบัติ
 
  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
061-0199116
 
 


 
  นายปรมะ สิทธิจินดา
 
  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
095 609 8455
 

 
นายนพดล  สาระฆัง

นางปัญจมาพร  คงสมมาตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
093-7362288

ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8439000
นายปรมะ สิทธิจินดา นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช นายอัคราธร  ศรีสิงห์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
095 609 8455

ผู้อำนวยการกองช่าง
081-2634454
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
096-0301531