เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
กองช่าง

1. นายไพรวัลย์  พันธุ์เดช      ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นายจักรกรด  บุตรกุล       นายช่างโยธาอาวุโส

3. นายสุรชัย  อ่อนแย้ม       นายช่างโยธาชำนาญงาน

4. นางสาวเย็นจิตร  เบ็ญจมาศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5. นางสาวปัณช์ชนิต    ชิลนาถ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

6. นายไพศาล  จรถวิล        พนักงานจ้างเหมาบริการ

7. นายธวัชชัย  ภูเหมือนบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ

8.นายบุญเชิด  พาวุฒิ            พนักงานจ้างเหมาบริการ

9. นางรัตน์ดาพร  ศรีเสริม        พนักงานจ้างเหมาบริการ

10. นายสุดใจ  สังแคนพรม          พนักงานจ้างเหมาบริการ

11. นางสาวน้ำฝน  สิงหาราม     พนักงานจ้างเหมาบริการ

12. นายวิญญู  หนูแก้ว     พนักงานจ้างเหมาบริการ

13.นายสุพรรณ  ภูยาทิพย์   พนักงานจ้างเหมาบริการ

14. นายรวี  วงค์ชารี    พนักงานจ้างเหมาบริการ

15.นายพิทักษ์ชัย  อาจดวงดี   พนักงานจ้างเหมาบริการ

16. นายมานิต  อดทน  พนักงานจ้างเหมาบริการ