เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
กองคลัง


1. นางปัญจมาพร  คงสมมาตร   ผู้อำนวยการกองคลัง

2. นางสาวญาณิศา  ช่างทองคำ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

3. นางสาวผานิตา  พลตื้อ          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

4. นางสาวบุษกร  แก้วลือ          นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

5. นางสาวยมนพภรณ์  มาตรา   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

6. นางสาวสุวิมล  ผลถวิล         เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

7. นางสาวอุมาพร  พาภิรมย์     พนักงานจ้างตามภารกิจ

8. นายวิลัย  ศรีคุณ                พนักงานจ้างเหมาบริการ
9. นางสาวนงลักษณ์  ขันมะณี    พนักงานจ้างเหมาบริการ

10.นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์ศรี      พนักงานจ้างเหมาบริการ