เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
สภาเทศบาล

นายอุเทน  สิงห์ภักดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
 นายจรูญ  บุญหล้า
นายสมัย  ภูจีวร
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายศิตภัทร  สินสม
 นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส
 นายออง  นิตยาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 นายสมบัติ  ฆารประเดิม
 นายถาร  ภูกองชนะ
 นายวิเชียร  สิงหาราม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล


 
 นายสุริยา  พลเสนา
นายมิตรไชย  ฤทธิยา

นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล