วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถขุดดิน(แบ๊คโฮ)เปิดทางน้ำหนองใหญ่ฝั่งดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมตู้ควบคุมปั๊มน้ำดอนปู่ตาและซ่อมตู้คอนโทรลไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง