เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป

สำนักปลัด
 

1. นางภัทริกา ต่างใจเย็น         รองปลัดเทศบาล

2. จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง      นักบริหารงานทั่วไป

3. นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวเพ็ญพร  ทักษี         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

5. นางนวลปราง  ประเสริฐสังข์  บุคลากร

6. นางณิชานันท์  เทพแพง        เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน

7. นางสาวสมพร  ภูลายเรียบ     เจ้าพนักงานธุรการ

8. นางสาวเกวรี  สาสีเมือง        พนักงานจ้างตามภารกิจ

9. นางปิยะธิดา  สุวรรณพันธุ์     พนักงานจ้างทั่วไป

10. นางสาวปิยะนุช  ประทีป      พนักงานจ้างทั่วไป

11. นางสาวสุพรรณ  สิงห์อ่อน    พนักงานจ้างทั่วไป


1. นายรักยิ้ม  มาตงามเมือง   พนักงานจ้างทั่วไป

2. นายสมจิตร  งามบาง       พนักงานจ้างตามภารกิจ

3. นายเผ่าพงศ์  กุญชนะรงค์   เจ้าพนักงานป้องกันฯ

4. นายเชาวฤทธิ์  สิทธิหา       พนักงานจ้างทั่วไป

5. นายประยูร  ภูจอมจิตร์     พนักงานขับรถยนต์

6. นายสำอางค์  บุญเสริม     พนักงานจ้างทั่วไป

7. นายลอย  มนตรี           พนักงานจ้างทั่วไป

8. นายอภิชาติ  ลือเรื่อง       พนักงานจ้างทั่วไป

9. นายวัชระ  สินธุศรี          พนักงานจ้างทั่วไป

10. นายมนัสนัน  สิงหาราม    พนักงานจ้างทั่วไป